IELTS BEYOND

Học sinh có thể hiểu nội dung chính của văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, có thể tương tác một cách tự nhiên và trôi chảy. Học sinh sử dụng ngôn ngữ trôi chảy, phát triển các chủ đề một cách mạch lạc và phù hợp.

Giáo trình IELTS BEYOND

Unit 1: GATHERING
4 Bài

Reading

Writing

Listening

Speaking

Unit 2: GAMES
4 Bài

Reading

Writing

Listening

Speaking

Unit 3: ENERGY
4 Bài

Reading

Writing

Listening

Speaking

Unit 4: RISK
4 Bài

Reading

Writing

Listening

Speaking

Unit 5: SPRAWL
4 Bài

Reading

Writing

Listening

Speaking

Xem Thêm 5 Chương
Nowadays, IELTS is going to take a very important role in students' lives.
It is not only one of the criteria for university entrance, but also a crucial certificate for teenagers: get a bonus point for the high school entrance exam,...
Here at Marathon, we provide you with 4 steps: Ignite, depart, accelerate, and ace the IELTS which facilitate yourself with strong English language use as well as get the target IELTS score as you wish.
contact-me
Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí
contact-me