Sinh Học lớp 11

Sinh Học lớp 11

Giáo trình Sinh Học lớp 11

Chuyển hoá vật chất và năng lượng
17 Bài

Sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ

Vận chuyển các chất trong cây

Thoát hơi nước

Vai trò của các nguyên tố khoáng

Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Quang hợp ở thực vật

Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Quang hợp và năng suất cây trồng

Hô hấp ở thực vật

Tiêu hoá ở động vật

Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo)

Hô hấp ở động vật

Tuần hoàn máu

Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Cân bằng nội môi

Cảm ứng
9 Bài

Hướng động

Ứng động

Cảm ứng ở động vật

Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Điện thế nghỉ

Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Truyền tin qua xinap

Tập tính của động vật

Tập tính của động vật (tiếp theo)

Sinh trưởng và phát triển
6 Bài

Sinh trưởng ở thực vật

Hoocmon ở thực vật

Phát triển ở thực vật có hoa

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Sinh sản
6 Bài

Sinh sản vô tính ở thực vật

Sinh sản hữu tính ở thực vật

Sinh sản vô tính ở động vật

Sinh sản hữu tính ở động vật

Cơ chế điều hoà sinh sản

Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Khóa học Sinh Học lớp 11

Chưa có giáo viên!

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY