logo

Sinh Học lớp 11

Sinh Học lớp 11

Giáo trình Sinh Học lớp 11

Chuyển hoá vật chất và năng lượng
18 Bài

Bài 1: Sự hấp thu nước và muối khoáng ở rễ

Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

Bài 3: Thoát hơi nước

Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Bài 15: Tiêu hoá ở động vật

Bài 16: Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo)

Bài 17: Hô hấp ở động vật

Bài 18: Tuần hoàn máu

Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Bài 20: Cân bằng nội môi

Ôn tập chương I

Cảm ứng
9 Bài

Bài 23: Hướng động

Bài 24: Ứng động

Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Bài 28: Điện thế nghỉ

Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bài 30: Truyền tin qua xinap

Bài 31: Tập tính của động vật

Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)

Sinh trưởng và phát triển
6 Bài

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Bài 35: Hoocmon ở thực vật

Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Sinh sản
6 Bài

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 46: Cơ chế điều hoà sinh sản

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Khóa học Sinh Học lớp 11

Chưa có giáo viên!

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn lớp

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY