IELTS ACCELERATE

Học sinh có thể xử lý tốt hầu hết các tình huống phức tạp và đặc biệt là trong các tình huống quen thuộc: khi đi du lịch, mô tả sự kiện, ước mơ, và đưa ra giải thích ngắn gọn cho các ý kiến ​​và kế hoạch.

Giáo trình IELTS ACCELERATE

Unit 1: IDENTITY
4 Bài

Reading

Writing

Listening

Speaking

Unit 2: DESIGN
5 Bài

Reading

Writing

Listening

Speaking

Review 1

Unit 3: THOUGHT
4 Bài

Reading

Writing

Listening

Speaking

Unit 4: FIRE
5 Bài

Reading

Writing

Listening

Speaking

Review 2

Unit 5: MOVEMENT
5 Bài

Reading

Writing

Listening

Speaking

Mid-term test

Xem Thêm 5 Chương
Nowadays, IELTS is going to take a very important role in students' lives.
It is not only one of the criteria for university entrance, but also a crucial certificate for teenagers: get a bonus point for the high school entrance exam,...
Here at Marathon, we provide you with 4 steps: Ignite, depart, accelerate, and ace the IELTS which facilitate yourself with strong English language use as well as get the target IELTS score as you wish.
contact-me
Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí
contact-me